Skip to content
Vaegnägijale

Kasutuseeskiri

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Määruse eesmärk 

Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu (edaspidi Raamatukogu) kasutamise eeskirja eesmärk on reguleerida raamatukogu kesk- ja harukogude, nende osakondade, teenistuste ja teeninduspunktide teeninduse ning koduteeninduse korraldust ning lugeja õigusi ja kohustusi.

 

§ 2. Lugejaks registreerimine 

(1) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel üks kord. Lugejaks registreerimisel esitatakse alljärgnevad andmed:

1) ees- ja perekonnanimi;

2) isikukood;

3) elukoht;

4) kontaktaadress (-id);

5) e-posti aadress;

6) telefoninumber;

(2) Lugeja on kohustatud Raamatukogu teavitama oma andmete muutumisest.

(3) Raamatukogul on õigus kontrollida esitatud elukoha andmete õigsust Eesti rahvastikuregistrist.

(4) Lugejaks registreerimisel kinnitab lugeja allkirjaga, et nõustub täitma Raamatukogu kasutamise eeskirja ning on nõus oma isikuandmete kasutamisega eeskirjas sätestatud ulatuses.

(5) Lugejaks registreerimisel antavat laenutusõigust pikendatakse igal aastal lugeja esimesel Raamatukogu külastusel lugeja andmete kontrollimise ja uuendamisega. Võlglaste laenutusõigust pikendatakse pärast võlgade likvideerimist.

 

§ 3. Lugejakaart

(1) Lugejaks registreerimisel antakse lugejale tasuta lugejakaart. Lugejal on õigus teavikuid laenutada vaid lugejakaardi ettenäitamisel.Lugejakaarti võib asendada ID-kaart. Lugejakaardi duplikaadi hind on määratud tasuliste teenuste hinnakirjas. 

(2) Lugejakaarti on keelatud anda teistele isikutele. Lugejakaardi kasutamise eest vastutab lugeja. 

(3) Lugeja on kohustatud Raamatukogu viivitamata teavitama lugejakaardi kadumisest.

 

§ 4. Lugeja andmete kasutamine

(1) Lugejate andmed kantakse raamatukogude haldussüsteemi ESTER Tartu andmebaasi, mida kasutavad Eesti Raamatukoguvõrgu Konsortsiumisse kuuluvad Tartu raamatukogud. Lugejaks registreerimine Raamatukogus annab õiguse ainult Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu teenuste kasutamiseks.

(2) Lugeja andmeid kasutatakse lugejate tuvastamiseks raamatukoguteenuste osutamisel ning statistilisel eesmärgil.

(3) Raamatukogu tagab isikuandmete kaitse ega väljasta lugejate andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel.

 

 

2. peatükk

RAAMATUKOGU TEENUSED

 

§ 5. Põhi- ja eriteenused

(1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

(2) Raamatukogu osutatavad eriteenused ja nende hinnad on määratud teenuste hinnakirjas.

 

§ 6. Arvutite kasutamine

(1) Arvutite kasutamist Raamatukogus reguleerivad direktori käskkirjaga kinnitatud internetitöökoha kasutamise eeskiri, traadita andmesidevõrgu kasutamise eeskiri ning raamatukogu sülearvutite kasutamise juhis.

(2) Arvutite kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

 

§ 7. Teavikute kohalkasutus ja kojulaenutus

(1) Teavikuid laenutatakse kojulaenutamiseks ning kohapeal kasutamiseks. Kojulaenutamise teenust on õigus kasutada registreeritud lugejal, teavikute kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav.

(2) Raamatukogust ühe lugeja poolt laenutatud teavikute üldarv ei ole piiratud, kuid korraga ei ole võimalik laenutada kokku üle kümne muusika- ja videokandja ning arvutimängu.

(3) Lugeja võib lihtkirjaliku volitusega volitada teist isikut tema nimel teavikuid laenutama. Volikirja blankett kinnitatakse direktori käskkirjaga.

(4) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:

1) lugeja rahvastikuregistrisse kantud elukohaks ei ole Tartu linn;

2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

 

§ 8. Laenutamise tähtajad

(1) Raamatuid ja vanemaid ajakirju laenutatakse koju üldjuhul 21 päevaks.

(2) Raamatukogul on õigus teavikuid laenutada ka lühendatud tähtajaga. Lühendatud tähtajaga laenutatavate teavikute hulka kuuluvad:

1) väga nõutavad või haruldased teavikud;

2) muusika- ja videokandjad;

3) teavikud, mida raamatukogul pole piisavalt;

4) jooksva aasta perioodika;

5) arvutimängud. 

(4) Erandina võib Raamatukogu koju laenutada ka kohapeal kasutamiseks määratud teaviku.

 

§ 9.Pikendamine

(1) 21 päevaks laenutatavate teavikute tähtaega saab pikendada kuni 10 korda, juhul kui teavikul ei ole laenutusjärjekorda. 

(2) Tähtaega saab pikendada veebikataloogi kaudu, telefoni või e-posti teel.

 

§ 10.Minu Ester teenused

(1) Minu Ester (tartu.ester.ee) veebikataloogis on Raamatukogu lugejal võimalik:

1) vaadata laenutuste nimekirja, tagastamistähtaegu, tekkinud rahalisi võlgnevusi ja laenujärjekorra saabumist;

2) tellida teavikuid, registreerida end teavikute laenutamise järjekorda;

3) pikendada laenutähtaega;

4) muuta oma andmeid;

5) kasutada muid veebikataloogi teenuseid.

(2) Veebikataloogi kasutamiseks vajaliku salasõna saab lugeja vormistada Raamatukogus või määrata veebikataloogi vahendusel.

 

§ 11. Laenutusjärjekord

(1) Lugejal on õigus registreerida end teavikute laenutusjärjekorda.

(2) Järjekorra lugejani jõudmisest teavitatakse lugejat tema poolt valitud viisil (e-posti, SMS-i või telefoni teel).

(3) Tellitud teavikuid hoitakse lugejale kolm päeva.

 

§ 12. Raamatukogudevaheline laenutus

Raamatukogus puuduvat teavikut on võimalik tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) teel teistest Eesti (välja arvatud Tartu) raamatukogudest. Postikulu ja tellitud koopiatega seotud kulud tasub lugeja.

 

§ 13. Koduteenindus

Tartu linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised Raamatukogu külastama, korraldab Raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

 

 

3. peatükk

LUGEJA VASTUTUS

 

§ 14. Lugeja vastutus

(1) Lugeja vastutab tema nimel laenutatud teavikute ja muude tema kasutusse antud tehniliste vahendite ja inventari eest. 

(2) Lugeja on kohustatud teaviku seisundit kontrollima teaviku laenamisel. Kui teaviku rikkumine avastatakse teaviku tagastamisel, vastutab selle eest teaviku viimasena tagastanud lugeja.

 

§ 15. Tasu viivitatud aja eest

(1) Lugeja on kohustatud tagastama laenutatud teaviku laenutustähtaja jooksul.

(2) Laenutustähtaja ületamisel tuleb maksta tasu viivitatud aja eest. Tasu suuruse kehtestab kultuuriosakond korraldusega.

(3) Kui lugeja tagastab teaviku tagastustähtpäevale järgneva kolme päeva jooksul, on Raamatukogul õigus tasu võtmisest loobuda.Raamatukogul on õigus loobuda tasu võtmisest ka lugejatelt, kes tagastavad teaviku, mille laenutustähtaeg on möödunud, selleks korraldatud kampaania käigus.

 

§ 16. Kahju hüvitamine

(1) Laenatud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral tuleb see asendada sama või Raamatukogu otsusel muu Raamatukogule vajaliku teavikuga või tasuda teaviku hind Raamatukogu poolt määratud summas, kuid mitte rohkem kui teaviku hind kümnekordses ulatuses.

(2) Komplekti osa rikkumise või kaotamise korral on Raamatukogul õigus nõuda kogu komplekti asendamist või hüvitamist.

(3) Rikutud või tagastamata jäetud teaviku hinna hüvitamise arvestamise ja asendamise juhendi kinnitab Raamatukogu direktor käskkirjaga.

(4) Alla 18-aastase lugeja tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik esindaja.

 

§ 17. Sundtäitmisele pööramine

(1) Raamatukogu annab lugejale tähtaja §-des 15 ja 16 nimetatud summade tasumiseks. 

(2) Tähtpäevaks maksmata summa tasumiseks teeb linnavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega, mida rakendatakse ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. 

(3) Kui lugeja jätab hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, on linnavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

(4) Alla 18-aastase isiku puhul esitatakse ettekirjutus lapse seaduslikule esindajale.

 

§ 18. Kojulaenutamise õiguse piiramine 

(1) Raamatukogul on õigus peatada lugeja kojulaenutamise õigus, kui teaviku tagastamisega viivitamise tasu ületab teatud piirsumma.

(2) Lugejalt, kes ei ole rikutud või tagastamata jäetud teavikut asendanud või selle hinda Raamatukogu poolt määratud summas tasunud kuue kuu jooksul, võib Raamatukogu kojulaenutamise õiguse tagastamistähtpäevast alates kuni üheks aastaks ära võtta.

 

§ 19. Raamatukogu käitumisreeglid

(1) Lugejal on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet. Sellisel juhul on Raamatukogu töötajal õigus keelduda korda rikkuva lugeja teenindamisest ning õigus nõuda tema lahkumist Raamatukogust.

(2) Raamatukogu laste - ja noorteosakond on mõeldud kasutamiseks lastele ja noortele.

(3) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada raamatukogus kohapeal, e-teeninduse kaudu raamatukogu veebilehel või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendab Raamatukogu teenindusosakonna juhataja ja haruraamatukogude juhatajad.

 

4. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§ 20. Määruse kehtetuks tunnistamine 

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2005. a määrus nr 121 "Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu kasutuseeskirja kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

§ 21. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. novembril 2010. a.

 

Interneti kasutuseeskiri


KÄSKKIRJAD KASUTUSEESKIRJA JUURDE

 

Muudatused laenutusreeglites (kaotatud/rikutud raamatu asendamine ja viivise arvestus) KK nr 35, 19.12.2023

 

Volituse korra kehtestamine järjekorraraamatute kojulaenutusel
Paberil volituse esitamiseks leiad pdf-blanketi siit.
Elektrooniliselt esitamiseks saada digitaalselt allkirjastatud volitus aadressile oskar[ätt]luts.ee.

 

Viivistasu piirsumma kehtestamine