Skip to content
Vaegnägijale

Põhimäärus

Raamatukogu põhimäärus


Linnavolikogu määrus nr 48, 20.12.2018

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel arvestades Tartu linna põhimääruse § 21 lõiget 3.

 

§ 1. Üldsätted

Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna haldusalas tegutsev munitsipaalraamatukogu.

 

§ 2.  Raamatukogu ülesanne ja eesmärk

Raamatukogu ülesanne on inimesi harida, anda neile jõudu kasutada oma teadmisi, olla oma otsustes vaba, ühiskondlikult aktiivne, praeguses maailmas hästi orienteeruv ja hakkamasaav teadlik kodanik. Eesmärgi saavutamiseks tagab raamatukogu kõigile soovijatele, aga eeskätt Tartu linna ja maakonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetab elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 

§ 3. Tegevused eesmärgi saavutamiseks

(1) Oma eesmärgi saavutamiseks raamatukogu:
1) kogub, korrastab ja säilitab informatsiooni ning teeb selle oma lugejatele kättesaadavaks;
2) kasutab lisaks traditsioonilistele väljaannetele (raamatud, ajakirjad, andmebaasid) kõiki muid vahendeid;
3) populariseerib lugemist ja kultuuri üldiselt, koolitab lugejaid, korraldab erinevaid kultuurisündmusi;
4) loob ja arendab andmebaase, sotsiaalmeedia rakendusi, internetiportaale, kirjastab nii paberil kui muudes formaatides;
5) teeb igakülgset koostööd teiste raamatukogudega, muude kultuuriasutustega ja isikutega.

(2) Raamatukogul on kohustus piirata juurdepääsu informatsioonile, mida võib pidada vaenu õhutavaks või lugejat või konkreetses väljaandes kirjeldatud inimest või institutsiooni alandavaks.

 

§ 4. Raamatukogu struktuur

(1) Raamatukogu koosneb keskkogust ja harukogudest, mis võivad koosneda osakondadest, teenistustest ja teeninduspunktidest.

(2) Raamatukogul on Annelinna, Ilmatsalu, Karlova-Ropka ning Tammelinna harukogu.

 

§ 5. Raamatukogu juhtimine

(1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

(2) Raamatukogu direktor:

1) juhib raamatukogu, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning asutuse tulemusliku tegutsemise ja arengu;
2) vastutab raamatukogu üldseisundi, raamatukogu raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, raamatukogule kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
3) esindab raamatukogu ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades raamatukogu ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
4) teeb ettepaneku raamatukogu töötajate koosseisu kinnitamiseks või kinnitab raamatukogu töötajate koosseisu, kui linnavalitsus on talle vastava volituse andnud;
5) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid;
6) tagab raamatukogus tööohutuse ning töötervishoiualaste nõuete täitmise;
7) kinnitab raamatukogu töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
8) korraldab raamatukogu eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
9) korraldab raamatukogu arengukava koostamise ning tagab arengukava projekti esitamise linnavalitsusele;
10) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani;
11) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
12) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

 

§ 6. Raamatukogu nõukogu       

(1) Raamatukogu teeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vähemalt viieliikmeline raamatukogu nõukogu, mille koosseisu kinnitab kultuuriosakonna juhataja.

(2) Raamatukogu nõukogu töökord lepitakse kokku nõukogu koosolekul.