EESTI MUUSIKAKOGUDE ÜHENDUS

PÕHIKIRI

1. Eesti Muusikakogude Ühendus (edaspidi Ühendus) on mittetulundusühing ja tema asukoht on Eesti Vabariik,Tallinn.

2. Ühenduse eesmärgiks on edendada muusikaraamatukogude tööd Eestis.

3. Eesmärgi elluviimiseks Ühendus:

3.1. tegutseb muusikaraamatukogualasest tööst huvitatud raamatukogude, arhiivide, muude asutuste ja organisatsioonide ning üksikisikute ühendajana, nendevahelise koostöö organiseerijana ning nende ühiste avalike huvide esindajana Eestis;

3.2. tegutseb rahvusvahelise muusikaraamatukogude liidu (IAML - International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres)  Eesti rahvusliku osakonnana, võttes osa IAMLi aastakoosolekutest ja teistest töövormidest;

3.3. vahendab teavet Eesti muusikaraamatukogude tööst rahvusvahelisele liidule ja levitab Eestis informatsiooni rahvusvahelistest ja kohalikest muusikaraamatukogualastest üritustest;

3.4. korraldab ja koordineerib muid muusikaraamatukogutööd edendavaid ettevõtmisi.

4.Ühendus võib vastu võtta annetusi ja pärandusi ning omada tööks vajalikku kinnis- ja vallasvara ning arendada eesmärkidele vastavat majandustegevust.

5. Ühenduse liikmeks võivad olla kõik muusikaraamatukogundusest huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud. Liikmeks võetakse juhatusele või esimehele esitatud kirjaliku avalduse alusel.

5.1. Liikmel on õigus

5.1.1. võtta osa Ühenduse üldkogu koosolekust;

5.1.2. valida ja olla valitud Ühenduse juhtimis- ja kontrollorganitesse;

5.1.3. saada teavet Ühenduse tegevuse kohta;

5.1.4. astuda Ühendusest välja.

5.2. Liige on kohustatud

5.2.1. täitma Ühenduse põhikirja nõudeid ja Ühenduse juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;

5.2.2. õigeaegselt tasuma makseid Ühenduse juhtorganite poolt näidatud suuruses ja tähtajal.

5.3. Liikmemaksu suuruse määrab kindlaks üldkogu. Iga liikmemaksu tasunud liige on üldkogu koosolekul hääleõiguslik. Igal liikmel on üks hääl. Asutust esindab hääletamisel 1 esindusõigusega isik.

5.4. Ühendusest võib välja astuda juhatusele või esimehele esitatud kirjaliku avalduse alusel. Lahkumisavalduse võib esitada ka suuliselt üldkogu koosolekule, kus see kantakse protokolli.

5.4.1. Juhul, kui liikmelisust soovitakse lõpetada pärast jooksva aasta 1. aprilli, on liige kohustatud tasuma jooksva aasta liikmemaksu.

5.5. Juhatus võib liikme Ühendusest välja arvata, kui liige on jätnud liikmemaksu kahel järjestikusel aastal tasumata.

6.Ühenduse kõrgeim organ on üldkogu. Üldkogu koosolekud on korralised ja erakorralised:

6.1. korralised üldkogu koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord aastas. Üldkogu koosoleku kutsub kokku juhatus. Erakorralised üldkogu koosolekud kutsutakse kokku juhatuse ettepanekul või vähemalt 1/5 liikmete või revidendi kirjalikul nõudmisel;

6.2. üldkogu valib juhatuse, esimehe ning revisjonikomisjoni;

6.3. üldkogu kinnitab Ühenduse majandusaasta aruande, võtab vastu tööplaani ja eelarve;

6.4. üldkogu määrab liikmemaksu suuruse;

6.5. üldkogu arutab muid küsimusi.

6.6. üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, v.a. käesoleva põhikirja p. 10 ja p. 11 sätestatud tingimused. Võrdse arvu häälte korral saab määravaks esimehe hääl.

7. Üldkogu koosolekute vahelisel ajal juhib Ühenduse tegevust üldkogu koosolekul kolmeks aastaks valitud juhatus, kuhu kuuluvad esimees ning 4-6 liiget.
 
7.1. Juhatus tuleb kokku esimehe või aseesimehe kutsel. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on esimees või aseesimees ja vähemalt pooled juhatuse liikmed. Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamisel võrdse arvu häälte korral on  määrav esimehe hääl.

7.2. Juhatus valib aseesimehe, sekretär-varahoidja ja teised vajalikud ametiisikud. Juhatus määrab kindlaks ametiisikutele makstava palga suuruse.

8. Ühendust võivad kõigis õigustoimingutes esindada esimees, aseesimees ja sekretär-varahoidja ainuisikuliselt, teised juhatuse liikmed ühiselt.

9. Ühenduse majandusaasta on kalendriaasta.

10. Ühenduse põhikirja võib muuta ainult üldkogu vähemalt 3/4 häälteenamusega.

11. Otsus Ühenduse tegevuse lõpetamise ja vara jaotamise kohta võetakse vastu kahel järjestikusel, vähemalt kuuajalise vahega toimunud üldkogu koosolekul vähemalt 3/4 häälteenamusega.

12. Põhikirjas sätestamata punktides lähtub Ühenduse tegevus Eesti Vabariigi kehtivast  seadusandlusest.

 

Kinnitatud Eesti Muusikakogude Ühenduse üldkogu koosolekul

3. mail 2013.