EMKÜ on 1991. aastal asutatud muusikakogude omavahelist koostööd arendav ja erialahuve esindav mittetulundusühing ning alates 1994. aastast Rahvusvahelise Muusikaraamatukogude Ühenduse (IAML) Eesti rahvuslik sektsioon. EMKÜ ühendab eri tüüpi raamatukogusid ja teisi mäluasutusi või nende allüksusi ning üksikisikuid, kes tegelevad muusikateavikute ning muusikaalase informatsiooni kogumise, säilitamise ja vahendamisega. Ühenduse eesmärk on arendada muusikakoguhoidjate erialast kompetentsi ja aidata kaasa muusikakoguteenuste ja teeninduse kvaliteedi tõstmisele.


Rahvusvaheline Muusikaraamatukogude Ühendus

IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) loodi 1951. aastal Pariisis. Tänaseks on ühenduses ligikaudu 1700 liiget üle maailma 40 riigist nii üksikliikmete kui ka asutustena, sealhulgas 26 rahvuslikku sektsiooni. IAML-i tegevus on jagatud institutsionaalsete sektsioonide (arhiivid ja dokumentatsioonikeskused, ringhäälingu ja orkestriraamatukogud, muusikaõppeasutuste, rahva- ja teadusraamatukogud) ja ainesektsioonide (audio-visuaalsed materjalid, bibliograafia, kataloogimine ja metaandmed, teenindus ja koolitus) ning komiteede ja projektirühmade vahel.

IAMLi töökeeled on inglise, saksa ja prantsuse keel. IAMLi aastakonverentsid toimuvad igal aastal erinevas riigis.

Neli korda aastas ilmub IAMLi ajakiri Fontes Artis Musicae.