Registreeru lugejaks, vaata oma laenutusi, pikenda ja telli Minu ESTERis

Raamatukogu põhimäärus

Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu põhimäärus

Põhimäärus on kinnitatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 ja Tartu Linnavolikogu 02. detsembri 1999. a määruse nr 8 kehtestatud “Tartu linna ametiasutuste hallatavate asutuste asutamise, haldamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kord” punkti 2.6. alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Tartu Linnavalitsuse (edaspidi ka linnavalitsus) kultuuriosakonna haldusalas rahvaraamatukogu seaduse alusel tegutsev avalik munitsipaalraamatukogu.
(2) Raamatukogu ametlik nimi on Tartu Oskar Lutsu nimeline Linnaraamatukogu. Mitteametlikes olukordades ja dokumentides võib kasutada ka lühendatud nime: Tartu Linnaraamatukogu. Raamatukogu inglisekeelne nimi on Tartu Public Library, saksakeelne nimi Stadtbibliothek Tartu ja venekeelne nimi Тартуская городская библиотека им. О. Лутса.
(3) Raamatukogu asukoht on Tartu linn.
(4) Raamatukogul on oma eelarve, registrikood ja pitsat. Raamatukogul on oma sümboolika.
(5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, sh Tartu Linnavolikogu (edaspidi ka linnavolikogu) ja linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevas põhimääruses sätestatud õigustest ja kohustustest.

§ 2. Tegevuse eesmärk

Raamatukogu tegevuse eesmärgiks on tagada eelkõige Tartu linna ja maakonna elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 3. Raamatukogu ülesanded

(1) Raamatukogu ülesandeks on koguda, säilitada ja teha lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, audiovisuaalsed ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.

(2) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) teenindab Tartu linna ja maakonna elanikke ning teisi soovijaid vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale;
2) korraldab teavikute tutvustusi, kohalkasutust ja kojulaenutust;
3) korraldab Tartu kodulooandmebaasi jt Tartu, tartlastega, raamatukogu ja muude Tartu asutustega seotud informatsiooni kogumist ja lugejani viimist;
4) loob ja korraldab raamatukogu tegevuseks vajalikke bibliograafia-, täistekst- ja muid andmebaase;
5) korraldab ja arendab Tartu virtuaalraamatukogu;
6) korraldab teavikute ostmist, raamatukogunduslikku kirjeldamist ja lugejani viimist;
7) korraldab lugejakoolitusi ja kultuuriüritusi ning tutvustab raamatukogu kogusid;
8) korraldab oma töötajate raamatukogunduslikke täiendkoolitusi ja erialast nõustamist;
9) kirjastab raamatukogu, Tartu linna ja raamatukogu lugejatega seotud väljaandeid;
10) peab raamatukogutöö arvestust, korraldab selle aruandlust ja analüüsi;
11) teeb koostööd teiste raamatukogude, kultuuriasutustega ja välisriikide vastavate asutustega;
12) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

(3) Raamatukogul on kohustus piirata juurdepääsu informatsioonile, mida võib pidada vaenu õhutavaks või lugejat või konkreetses väljaandes kirjeldatud inimest või institutsiooni alandavaks.

§ 4. Raamatukogu teenused

(1) Raamatukogu teenused jagunevad põhi- ja muudeks teenusteks.

(2) Raamatukogu põhiteenused on:
1) raamatukogu lugemissaalides ja muudes ruumides teavikute ja andmebaasidega tutvumise ja nende kasutamise võimaldamine;
2) raamatukogu ning selle kataloogide, andmebaaside ja raamatukogus lugejale loodud töökohtade kasutamise algõpetus;
3) raamatukogu kasutuseeskirja järgi teavikute kojulaenutamine;
4) Internetitöökoha kasutamise võimaldamine.

(3) Muud teenused võivad olla tasulised. Tasuliste teenuste hulka kuuluvad muuhulgas:
1) teavikute laenutamise, reserveerimise ja tagastamisega seotud teadete saatmine;
2) kopeerimine, printimine;
3) raamatukogu ruumide ja sõiduvahendite kasutusse andmine;
4) tellitavad bibliograafia- ja andmeotsingutööd;
5) linnavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel on raamatukogul õigus osutada ka muid tasulisi teenuseid.

§ 5. Raamatukogu struktuur

(1) Raamatukogu koosneb keskkogust ja harukogudest, mis võivad koosneda osakondadest, teenistustest ja teeninduspunktidest.

(2) Raamatukogul on Annelinna, Karlova-Ropka ning Tammelinna harukogu.

§ 6. Raamatukogu juhtimine

(1) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus linnapea ettepanekul. Raamatukogu direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus või raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab linnavalitsus.

(3) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles linnavalitsuse otsusel kultuuriosakonna juhataja.

(4) Raamatukogu direktor:
1) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu üldseisundi ja arengu eest ning raha õiguspärase kasutamise eest;
2) korraldab bilansis oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist;
3) teostab tehinguid põhimääruses sätestatud ülesannete saavutamiseks vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud korrale;
4) tegutseb raamatukogu nimel ja volitab vajadusel teisi isikuid raamatukogu esindama;
5) esindab raamatukogu ilma lisavolitusteta riigi- ja omavalitsusorganites, suhetes muude juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
6) esitab raamatukogu eelarve eelnõu linnavalitsuse poolt kehtestatud korras;
7) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid;
8) määrab raamatukogu töötajate töötasu, töökohustused ning sõlmib, muudab, lõpetab ja ütleb üles töötajatega töölepinguid;
9) määrab raamatukogu palgafondi piires töötajatele lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid toetusi;
10) annab oma pädevuse piires raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju, suulisi või kirjalikke korraldusi ning kontrollib nende täitmist.

§ 7. Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vähemalt viieliikmeline nõukogu, mille koosseisu ja asendusliikmed kinnitab linnavalitsus.

(2) Nõukogusse kuuluvad linnavalitsuse esindaja, linnavolikogu esindaja, raamatukogu direktor ja teised nõukogu liikmed, pidades silmas nõukogu ülesannete täitmist.

(3) Uue nõukogu koosseisu esimesel koosolekul valib nõukogu esimehe ja aseesimehe.

(4) Nõukogu liikme võib linnavalitsus igal ajal tagasi kutsuda. Nõukogu liige võib isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

(5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

(6) Nõukogu töö aluseks on raamatukogu põhimäärus ning muud raamatukogu tegevust reguleerivad õigusaktid.

(7) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord aastas.

(8) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab kaks kolmandikku liikmetest.

(9) Nõukogu koosolekud protokollitakse ja otsused vormistatakse kuu aja jooksul. Neile kirjutavad alla nõukogu esimees (koosoleku juhataja) ja protokollija.

(10) Nõukogu otsus on soovitusliku iseloomuga.

(11) Nõukogu pädevusse kuulub muu hulgas:
1) raamatukogu töö üldine hindamine;
2) raamatukogu eelarve projekti läbivaatamine;
3) raamatukogu tööplaanide, kavade ja aruannetega tutvumine;
4) raamatukogu tegevuse paremaks korraldamiseks ettepanekute tegemine;
5) raamatukogu arengusuundade ja sihtprogrammide läbivaatamine;
6) raamatukoguteeninduse kohta ettepanekute tegemine;
7) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine.

(12) Nõukogul on õigus:
1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;
3) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

(13) Nõukogu liikme tööd ei tasustata.

§ 8. Raamatukogu vara ja finantseerimine

(1) Raamatukogu varaks on talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud raamatud, infokandjad, seadmed, inventar ja muu vara.

(2) Raamatukogu bilansis olev vara on linnavara, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

(3) Raamatukogu vara, mis on loodud raamatukogu töötajate ametialase tegevuse toel või muul viisil linnavara kasutades on ühtlasi intellektuaalne omand. Varalised õigused loometöö tulemustele kuuluvad Tartu linnale.

(4) Raamatukogu eelarve tulud saadakse:
1) Tartu linna eelarvest;
2) riigieelarvelistest eraldistest;
3) tasuliste teenuste osutamisest;
4) tagastamisega viivitamise tasudelt;
5) üürituludest;
6) raamatukogu väljaannete, raamatukoguga koostöös tehtud väljaannete ja raamatukogu sümboolikaga suveniiride müügist;
7) raamatukogule lugejateeninduseks mittevajalike ja ettenähtud korras mahakantud ja hinnatud teavikute müügist;
8) annetustest ja sihteraldistest;
9) muudest tuludest, mida raamatukogu teenib oma varasid ja endaga töösuhtes olevate inimeste tööd kasutades.

(5) Raamatukogu eelarve koostamine ja täitmine toimub linnavolikogu poolt kehtestatud korras.

(6) Raamatukogu raamatupidamist korraldab linnavalitsus.

§ 9. Aruandlus ja järelevalve

(1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid.

(2) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsuse kultuuriosakond, linnakantselei sisekontrolli teenistus ja rahandusosakond.

(3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtajaks.

§ 10. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub seaduses ja linnavolikogu poolt sätestatud korras.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teavitab linnavalitsus Kultuuriministeeriumit vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 11. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2005. a otsuse nr 469 "Oskar Lutsu nimelise Tartu Linna Keskraamatukogu nime muutmine ja põhimääruse kinnitamine" punkt 2.

(2) Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 17. aprilli 1997. a korraldus nr 848 “Oskar Lutsu nimelise Tartu Linna Keskraamatukogu nõukogu kodukord”.

(3) Põhimäärus jõustub 20. detsembril 2010. a.

Aadu Must
Esimees

Kompanii 3/5, Tartu 51004      Pikendamine: +372 736 1380   laenutaja@luts.ee       Sekretär: +372 736 1370   oskar@luts.ee