Registreeru lugejaks, vaata oma laenutusi, pikenda ja telli Minu ESTERis

Raamatukogu arengukava 2017-2020

Arengukava tegevuskava 2018

TARTU OSKAR LUTSU NIMELINE LINNARAAMATUKOGU
ARENGUKAVA 2017-2020
Tartu 2016

lk 1 - Sissejuhatus

MISSIOON

Tartu Linnaraamatukogu tegutseb selle nimel, et tartlaste ja linna külaliste elu oleks mitmekesisem ja sisukam. Raamatukogu võimaldab vaba juurdepääsu informatsioonile ja teadmistele, vahendab isiksust arendavat huvitegevust ning kultuuriloomet, on toeks kodanike elukestvas õppes osalemise protsessile.

VISIOON

Tartu Linnaraamatukogu on usaldusväärne, muutustele avatud ja mitmekülgse sisuga kogukonnakeskus ning kohtumispaik, mis pakub võrdseid võimalusi nii tasuta juurdepääsuks infole, kultuurisisule kui harivale ja meeldivale ajaviitele.

Linnakodanike silmis soovime olla tunnustatud paigana, kust saavad alguse tartlaste head ideed: Tartu Linnaraamatukogu – heade mõtete algus.

VÄÄRTUSED

Linnaraamatukogu igapäevases töös ja teenuste arendamisel juhindume:

  • usaldusväärsusest – lähtume asjatundlikkusest teenuste pakkumisel, oleme erapooletud valikute tegemisel ja sõbralikud suhtlemises ning koostöös;
  • kättesaadavusest – võrdseid võimalusi pakkuv tasuta juurdepääs infole ja kultuurisisule;
  • innustamisest – oleme koostööle avatud ja kaasavad, atraktiivsed ning pakutavate tegevuste kesksed;
  • kasutajakesksusest – lähtume erinevate ea- ja huvigruppide vajadustest, kogukondade soovidest ja tagasisidest;
  • paindlikkusest – oleme ajakohased ning muutustele avatud;
  • mitmekülgsusest – oleme kõigi jaoks ja pakume igaühele midagi.

KAJASTUS TEISTES ARENGUKAVADES

Arengustrateegia Tartu 2030 (viimati uuendatud Tartu Linnavolikogu 16. aprilli 2015 määrus nr 64)

Tartu arengu kavandamisel nähakse linna arenemas viie kujutlusliku linnana: teadmuslinn, ettevõtluslinn, modernse elukeskkonnaga linn, hooliv linn ja loov linn. Tartu kui loova linna käsitlemisel lähtutakse mh kultuuri kontekstidest, sh linnaraamatukogu. Arenguseire indikaatorite juures tuuakse konkreetsemalt välja raamatukogu külastuste arv, mille taset soovitakse säilitada (2014. aastal 870 950 külastust).

Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 (Tartu Linnavolikogu 16. veebruari 2012 määrus nr 58)

Arengukava tugineb eelnevalt nimetatud linna pikemat arengut kavandavale arengustrateegiale Tartu 2030. Loova linna arengute kontekstis linnaraamatukoguga seondub olulisemate väljakutsete all nimetatud „kultuuri infrastruktuuri parendamine vastavalt kultuuriasutuste vajadustele“. Arengukava Loova linna konteksti 1. arengusuund: kultuurivaldkonna arendamine meede 5.1.1: Arendavate ja ajakohaste tingimuste loomine kultuuritööks ja loominguks (E17) tegevused raames nimetatakse mh: „Omavalitsuste kõrgharidusega kultuuritöötajate (muuseumitöötajad, raamatukogutöötajad) palgataseme võrdsustamine haridustöötajate palgatasemega“ ja „E-teenuste rakendamise probleemistiku käsitlemine autorikaitse kontekstis: elektroonilise kirjastamise ja kirjanduse levikut reguleeriva seadusandluse tutvustamine ja täiendamine“. Sama arengusuuna meede 5.1.2: Kultuuritöötajate valdkondliku pädevuse arendamine (E17) tegevuste hulgas loetletakse: „Kultuuriasutuste juhtide strateegilise juhtimise võimekuse arendamine koolituste, koostööprojektide jmt abil“, „Muuseumi- ja raamatukogutöötajate arendusprogrammide väljatöötamine ning rakendamine klienditeeninduse, ekspositsioonitehnikate, digiteerimise, tugiettevõtetega koostöö, erivajadustega inimeste teenindamise jms teemadel“ ning „Rahvusvaheliste õpitubade/meistriklasside korraldamise toetamine Tartu kultuurierialade spetsialistidele“. 1. arengusuuna meede 5.1.4: Kaasaegse tehnoloogia võimaluste laialdasem kasutamine (E17) tegevuste hulgas on mh nimetatud: „Kultuuripärandi digiteerimine ning digitaalselt kogutud info vahendamine hariduslikel, meelelahutuslikel ja majanduslikel eesmärkidel. Uute e-teenuste arendamine digiteeritud materjalide baasil ning digiteeritud materjalidele juurdepääsu- ja kasutusvahendite loomine“ ja „E-raamatute laialdasem kasutuselevõtt“. Meede 5.1.8: Elanike kultuuriteadlikkuse tõstmine (E18) tegevuste raames loetletakse ka „Integreeritud kultuuri- ja haridusprogrammide arendus ja rakendamine arvestades elukestva õppe vajadusi, näiteks koolide, muuseumide ja raamatukogu koostööprojektid, pedagoogiliste programmide koostamine jms“ ning „Vabatahtlike kaasamissüsteemi arendamine, selleks olukorra kaardistamine, seminaride korraldamine, veebirakenduse loomine jms“. Meede 5.1.9: Perekesksete kultuuri väärtustavate harjumuste kujundamise toetamine (E18, E29) tegevuste seas nimetatakse „Kultuurset vaba aja veetmist ning kogukondlikku tegevust võimaldavate multifunktsionaalsete keskuste arendamine linnaosades“ ja „Erinevatele eagruppidele samaaegset tegevust pakkuvate kultuuriürituste ja –teenuste arendamine“. Meede 5.1.11: Kultuuriobjektide ehitamine ja renoveerimine (E20) tegevuste hulgas on nimetatud: „Linnaraamatukogu ja Kunstimuuseumi ühise hoone rajamine (2016-2020)“ ning „Linnaraamatukogu harukogude rajamine järgmistesse linnaosadesse: Veerikule, Ülejõele ja Ihastesse“.

Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 (kinnitatud Riigikogus 12. aprillil 2014)

Rahvaraamatukogude valdkonna kohta sätestab dokument muuhulgas järgmist: „[…] Avalik raamatukoguteenus tagab vaba juurdepääsu informatsioonile ja on kõikidele kasutajatele võrdselt tasuta kättesaadav. […] Rahvaraamatukogudel on oluline roll kõigile Eesti elanikele võrdsete võimaluste tagamisel enda harimiseks ja kultuurist osasaamiseks. Kohalike omavalitsuste asutustena tegelevad rahvaraamatukogud lisaks informatsiooni vahendamisele ja üksikkasutajate juhendamisele infoallikate kasutamisel ka paindlike ja mitmefunktsiooniliste keskustena, mis elavdavad kohalikku elu ja kultuuri ning pakuvad võimalusi elukestvaks õppeks.“

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) visioonidokument 21. sajandi raamatukogu (heaks kiidetud ERÜ aastakoosolekul 9. märtsil 2016)

Tegemist on dokumendiga, mis sätestab visiooni Eesti raamatukogunduse tuleviku kohta ühiskondlike ja tehnoloogiliste muutuste tingimustes, täpsemalt millisena nähakse raamatukogude missiooni, positsiooni ja arengusuundi lähitulevikus.

 

Raamatukogu arengukava 2007-2011

Kompanii 3/5, Tartu 51004      Pikendamine: +372 736 1380   laenutaja@luts.ee       Sekretär: +372 736 1370   oskar@luts.ee